11,1 oC 1,3 m/s 999,8 hPa

 

 

 

 

 

 
 
Udostępnianie informacji
 • Udostępnianie informacji publicznej
 • 1. 

  Udostępnianie informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej spółki OPEC GRUDZIĄDZ odbywa się na pisemny wniosek.

  2.

  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie wymaga szczególnej formy.

  3.

  Zapytania przesłane pocztą elektroniczną, bez podpisu elektronicznego uznaje się również za wniosek pisemny.


  4.

  Składający wniosek określa w nim sposób i formę udostępniania informacji publicznej.


  5.

  Spółka udostępnia informację publiczną w formie i w sposób żądany przez wnioskodawcę w szczególności poprzez:
  a)  wyłożenie lub wywieszenie do wglądu w spółce,
  b)  umożliwienie kopiowania lub drukowania,
  c)  przesłanie lub przeniesienie na powszechnie stosowany nośnik informacji.


  6.

  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, chyba że informacja publiczna nie musi być udostępnia w tym terminie.


  7.

  Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, spółka powiadamia pisemnie, z zachowaniem powyższego terminu 14 dni o powodach opóźnienia oraz wyznacza nowy termin, w którym możliwe jest udostępnienie informacji nie dłuższy jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


  8.

  Spółka może pobrać opłatę odpowiadającą dodatkowym kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.


  9.

  W przypadku odmowy udostępnienia informacji oraz umorzenia postępowania stosuje się odpowiednio art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wnioskodawca może wystąpić do spółki o ponowne rozpatrzenie prośby.
  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (pobierz)

  Wypełniony wniosek należy przesłać na adres korespondencyjny: OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz lub na adres skrzynki elektronicznej: opec@opec.grudziadz.pl

   • Rejestry i archiwa
   • Spółka OPEC GRUDZIĄDZ prowadzi rejestry związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w Zintegrowanym Systemie Informatycznym. Dane historyczne są gromadzone i przechowywane w archiwach zakładowych. Informacje pochodzące z rejestrów i archiwów są udostępniane na wniosek zgodnie z procedurą udostępniania informacji publicznej.

Opublikowane: 2014-12-29 Zmodyfikowane: 2020-02-06 Przez: Sylwia Sobolewska-Ryl