11,0 oC 1,8 m/s 1000,1 hPa

 

 

 

 

 

 
 
Majątek
 • Majątek trwały i obrotowy
 • Kapitał zakładowy OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. wynosi 20 105 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto pięć tysięcy złotych) i w całości jest objęty przez jednego wspólnika - Gminę Miasto Grudziądz

  Majątek spółki OPEC GRUDZIĄDZ obejmuje:

  majątek trwały w wysokości 69 758 242,65 , na który składają się:
  •    wartości niematerialne i trwałe: 1 612 732,39 zł
  •    rzeczowe aktywa trwałe: 6 239 535,59 zł
  •    inwestycje długoterminowe: 61 652 352,89 zł
  •    długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 253 352,89 zł,

  majątek obrotowy w wysokości 4 223 563,61 zł, na który składają się:
  •    zapasy: 146 275,53 zł,
  •    należności krótkoterminowe: 1 141 536,23 zł,
  •    inwestycje krótkoterminowe: 2 621 497,95 zł,
  •    krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 314 253,90 zł.

 • Aktywa i pasywa
 • Na dzień 31.12.2021 roku majątek spółki przedstawiał się następująco:
  MAJĄTEK

  Aktywa trwałe                     69 758 242,65 zł


  Aktywa obrotowe                  4 223 563,61 zł

  RAZEM AKTYWA                   73 981 806,26 zł  ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAJĄTKU

  Kapitał własny  70 854 871,65 zł

  Zobowiązania i rezerwy
  na zobowiązania
     3 126 934,61 zł

  RAZEM PASYWA

  73 981 806,26 zł

 • Wykaz gruntów
 • Wykaz gruntów OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. (stan na dzień 31.12.2020 roku)


  Nr działki       

  Powierzchnia

  m2 

  Numer księgi wieczystej

  Adres 

  Obręb

  8/10

  8/11

  8/12

  526

  3 639

  565


  TO1U/00012990/4


  Grudziądz ul. Budowlanych

  0085

  wieczyste użytkowanie  10/10

  10/11

  10/12


  151

  1 598

  217  TO1U/00012759/3  Grudziądz ul. Budowlanych


  0085

  wieczyste użytkowanie  11/10

  11/11

  11/12


  102

  1 125

  149  TO1U/00012650/9  Grudziądz ul. Budowlanych


  0085

  wieczyste użytkowanie  9/10

  9/11

  9/12


  285

  2 339

  333  TO1U/00001439/4  Grudziądz ul. Budowlanych


  0085

  wieczyste użytkowanie  12/10

  12/11

  12/12


  59

  656

  86  TO1U/00018972/4  Grudziądz ul. Budowlanych


  0085
  własność


  9/11

  10/8


  10 067

  95 006


  TO1U/00038996/4


  Grudziądz ul. Rataja

  0134
  własność

  Łączna powierzchnia gruntów OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. wynosi 116 903 m2.

Opublikowane: 2014-12-29 Zmodyfikowane: 2022-07-12 Przez: Sylwia Sobolewska-Ryl