11,2 oC 2,7 m/s 999,7 hPa

 

 

 

 

 

 
 
Informacje podmiotowe
 • Forma prawna
 • OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Grudziądza.

  Spółka powstała w wyniku przekształcenia Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 29 listopada 1991 roku (REP. A nr 3317/1991).

  Spółkę wpisano do rejestru handlowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 21 stycznia 1992 roku a następnie spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000033543 postanowieniem z dnia 3 września 2001 roku wydanym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 • Umowa spółki
 • Tekst umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością OPEC GRUDZIĄDZ z siedzibą w Grudziądzu.


   

 • Tryb działania
 • Tryb działania spółki określają:

  1. Przepisy Kodeksu spółek handlowych - ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

  2. Ustawa o gospodarce komunalnej - ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku

  3. Prawo Energetyczne - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku
  4. Porozumienie o zasadach organizacji Grupy OPEC z dnia 23 stycznia 2014 roku.

  5. Umowa spółki stan na dzień 16.04.2021 r.
  6. Regulamin organizacyjny


 • Przedmiot działalności


 • OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. jest większościowym udziałowcem spółek:

  OPEC-TERMO Sp. z o.o. - wytwarzającej ciepło w źródłach lokalnych,

  OPEC-BIO Sp. z o.o. - produkującej biopaliwa stałe,

  realizuje w stosunku do nich  zadania przypisane właścicielowi oraz świadczy na ich rzecz usługi o charakterze administracyjnym.

  Spółka OPEC GRUDZIĄDZ w ramach nadzoru właścicielskiego zapewnia realizację celu nadrzędnego Grupy OPEC, którym jest:

  1. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego Klientom oraz niezawodność usług cieplnych przy akceptowanym przez nich i ekonomicznie uzasadnionym poziomie cen ciepła w korelacji z dotrzymywaniem obowiązujących standardów środowiskowych,

  2. Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej przy wykorzystaniu w sposób optymalny procesów technologicznych oraz uwarunkowań rynkowych, prawnych, ekonomicznych i ekologicznych.

  Szczegółowy przedmiot działalności zgodnie z klasyfikacją PKD określa § 6 pkt.

 • Organizacja
 • Organizację spółki oraz zasady jej funkcjonowania określają:

  1. Porozumienie o zasadach organizacji Grupy OPEC z dnia 23 stycznia 2014 roku.

  2. Regulamin organizacyjny
  3. Schemat organizacyjny OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.


  OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Grudziądza utworzoną w wyniku przekształcenia Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 29 listopada 1991 roku (REP. A nr 3317/1991). Spółkę wpisano do rejestru handlowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 21 stycznia 1992 roku a następnie spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem z dnia 3 września 2001 roku wydanym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

  W październiku 2005 roku z inicjatywy zarządu OPEC GRUDZIĄDZ powołano spółkę z ograniczona odpowiedzialnością OPEC-BIO, zajmującą się organizacją rynku paliw odnawialnych: pozyskiwaniem lokalnego surowca pochodzenia rolniczego i przetwarzaniem go na biomasę w postaci pelet.

  Z uwagi na istniejące uwarunkowania gospodarczo-ekonomiczne działalności OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., jednocześnie w celu optymalizacji, racjonalizacji i unowocześnienia zarządzania strefą działalności komunalnej, która wiąże się z nieprzerwanym zaspokajaniem potrzeb energetycznych mieszkańców Grudziądza, podjęta została w 2010 roku decyzja o restrukturyzacji OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
  Głównym celem zamierzeń restrukturyzacyjnych było zbudowanie silnej kapitałowo grupy złożonej ze spółek zależnych od OPEC GRUDZIĄDZ oraz wyodrębnienie i usamodzielnienie tych dziedzin działalności, które stanowiły jej wewnętrzną strukturę.

  W 2011 roku zostały zawiązane i zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego następujące spółki: OPEC-INEKO Sp. z o.o., OPEC-SYSTEM Sp. z o.o., OPEC-TERMO Sp. z o.o.

  W dniu 29 kwietnia 2013 roku wniesiona została do spółek przez Wspólnika OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.  zorganizowana część przedsiębiorstwa a tym samym z OPEC GRUDZIĄDZ wydzielona została działalność związana z:

  -wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, obrotu energią elektryczną oraz działalności ośrodka kultury fizycznej „BASEN” przez spółkę OPEC-INEKO,

  -przesyłaniem i dystrybucją ciepła przez spółkę OPEC-SYSTEM,

  -produkcją ciepła w lokalnych systemach ciepłowniczych przez spółkę OPEC-TERMO.

  W dniu 3 stycznia 2022 roku nastąpiła konsolidacja spółki OPEC Grudziądz z dwoma spółkami zależnymi, OPEC–INEKO Sp. z o.o. (wytwórca ciepła) i OPEC–SYSTEM Sp. z o.o. (dystrybutor ciepła). Istotą połączenia jest przejęcie wszystkich praw i obowiązków przejmowanych spółek, co nastąpiło w drodze przeniesienia całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą. W wyniku tego procesu powstał silny podmiot ciepłowniczy, zintegrowany pionowo, od produkcji ciepła i energii elektrycznej, poprzez przesył i dystrybucję ciepła, aż po sprzedaż i obsługę klientów. Zintegrowany podmiot będzie skupiał również wszystkie kompetencje potrzebne i konieczne przy realizacji dużych inwestycji prorozwojowych, związanych głównie z koniecznością szybkiej dekarbonizacji, czyli przejścia na odnawialną energię. Poza procesem konsolidacji w dalszym ciągu funkcjonować będzie spółka odpowiedzialna za produkcję biomasy OPEC–BIO Sp. z o.o. oraz spółka odpowiedzialna za usługi wykonawstwa energetycznego OPEC–TERMO Sp. z o.o.


 • Historia spółki
 • Historia dzisiejszej OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. sięga  roku 1965, kiedy to dnia 01 marca Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Grudziądzu utworzył Dział Ciepłownictwa, który zajął się dozorem ogrzewania budynków komunalnych. Chwila ta rozpoczęła zarządzanie ciepłownictwem w Grudziądzu w sposób sformalizowany.

  W styczniu 1971roku został utworzony Zakład Energetyki Cieplnej, który początkowo wchodził w skład Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy. Od lipca 1976 r – w wyniku wprowadzenia nowego podziału administracyjnego kraju, Zakład Energetyki Cieplnej zaczął podlegać Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Toruniu.

  Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Toruńskiego nr 32/83 z dnia 9 czerwca 1983 r. nastąpił podział Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Toruniu, w wyniku którego powstało Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Grudziądzu oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Toruniu.

  Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z  dnia 18 sierpnia 1983 roku, przedsiębiorstwo państwowe Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Grudziądzu zostało wpisane do rejestru przedsiębiorstw państwowych. Na podstawie uchwały nr V/38/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Toruniu z dnia 27 lutego 1989 r. w sprawie zmiany podporządkowania niektórych przedsiębiorstw państwowych, Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Grudziądzu przekazano Miejskiej Radzie Narodowej w Grudziądzu. Zgodnie z protokołem z dnia 24 marca 1989 r. funkcje organu założycielskiego w stosunku do Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grudziądzu, Wojewoda Toruński przekazał Prezydentowi Miasta Grudziądza.

  W dniu 27 maja 1991 r. Rada Miejska w Grudziądzu uchwałą nr XVI/61/91 postanowiła o przekształceniu przedsiębiorstwa komunalnego Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Grudziądzu w spółkę z wyłącznym udziałem Miasta Grudziądza. Rada Pracownicza uchwałą nr 95/91 z dnia 24 czerwca 1991 r., zgodnie z ustawą z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, wyraziła zgodę na dokonanie przekształcenia przedsiębiorstwa w jednoosobową spółkę gminy Grudziądz. Uchwałą Zarządu Miasta Grudziądza nr 347/91 z dnia 13 listopada 1991 r., wydanej na podstawie § 2 uchwały nr XVI/60/91 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 27 maja 1991 r. w sprawie podziału Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Grudziądzu, z dniem 30 października 1991 dokonano podziału przedsiębiorstwa na osiem przedsiębiorstw, przy czym dla jednego z nich została zachowana nazwa: Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Grudziądzu.

  W dniu 29 listopada 1991 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu  sporządzony został akt notarialny, na mocy którego Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Grudziądzu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, zostało przekształcone w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Gminy Miasta Grudziądz. OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. została wpisana do rejestru handlowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 21 stycznia 1992 r. a następnie spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem z dnia 3 września 2001 r. wydanym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

  W październiku 2005 roku z inicjatywy zarządu OPEC GRUDZIĄDZ powołano spółkę z ograniczona odpowiedzialnością OPEC-BIO, zajmującą się organizacją rynku paliw odnawialnych: pozyskiwaniem lokalnego surowca pochodzenia rolniczego i przetwarzaniem go na biomasę w postaci pelet.

  W 2010 roku z uwagi na istniejące uwarunkowania gospodarczo-ekonomiczne działalności OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., jednocześnie w celu optymalizacji, racjonalizacji i unowocześnienia zarządzania strefą działalności komunalnej, która wiąże się z nieprzerwanym zaspokajaniem potrzeb energetycznych mieszkańców Grudziądza, podjęta została decyzja o restrukturyzacji spółki OPEC GRUDZIĄDZ. Głównym celem zamierzeń restrukturyzacyjnych było zbudowanie silnej kapitałowo grupy złożonej ze spółek zależnych od OPEC GRUDZIĄDZ oraz wyodrębnienie i usamodzielnienie tych dziedzin działalności, które stanowiły jej wewnętrzną strukturę.

  W dniu 21 czerwca 2011 roku uzyskano zgodę Zgromadzenia Wspólników na zawiązanie przez OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. wspólnie z OPEC-BIO Sp. z o.o. spółek: OPEC-INEKO, OPEC-SYSTEM i OPEC-TERMO. Dnia 27 czerwca 2011 roku zostały zgłoszone do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego następujące spółki: OPEC-INEKO Sp. z o.o., OPEC-SYSTEM Sp. z o.o., OPEC-TERMO Sp. z o.o.. Dnia 30 czerwca 2011 roku nastąpiło ukonstytuowanie się Rad Nadzorczych spółek. W dniu 01 lipca 2011 roku powołano przez Rady Nadzorcze jednoosobowych Zarządów spółek, po czym w dniu 30 sierpnia 2011 roku nastąpiła rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  W dniu 29 kwietnia 2013 roku w drodze sporządzonych aktów notarialnych wniesiony został przez OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. do spółek majątek w formie zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz nastąpiło przejęcie prowadzenia działalności przez: OPEC-INEKO Sp. z o.o. w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, obrotu energią elektryczną oraz działalności ośrodka kultury fizycznej „BASEN”, OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła, OPEC-TERMO Sp. z o.o. w zakresie produkcji ciepła w lokalnych systemach ciepłowniczych.

  W dniu 3 stycznia 2022 roku nastąpiła konsolidacja spółki OPEC Grudziądz z dwoma spółkami zależnymi, OPEC–INEKO Sp. z o.o. (wytwórca ciepła) i OPEC–SYSTEM Sp. z o.o. (dystrybutor ciepła). Istotą połączenia jest przejęcie wszystkich praw i obowiązków przejmowanych spółek, co nastąpiło w drodze przeniesienia całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą. W wyniku tego procesu powstał silny podmiot ciepłowniczy, zintegrowany pionowo, od produkcji ciepła i energii elektrycznej, poprzez przesył i dystrybucję ciepła, aż po sprzedaż i obsługę klientów. Zintegrowany podmiot będzie skupiał również wszystkie kompetencje potrzebne i konieczne przy realizacji dużych inwestycji prorozwojowych, związanych głównie z koniecznością szybkiej dekarbonizacji, czyli przejścia na odnawialną energię. Poza procesem konsolidacji w dalszym ciągu funkcjonować będzie spółka odpowiedzialna za produkcję biomasy OPEC–BIO Sp. z o.o. oraz spółka odpowiedzialna za usługi wykonawstwa energetycznego OPEC–TERMO Sp. z o.o.


Opublikowane: 2014-12-29 Zmodyfikowane: 2022-03-25 Przez: Sylwia Sobolewska-Ryl